EnglishFrenchGermanTurkish

EnglishFrenchGermanTurkish

EnglishFrenchGermanTurkish

EnglishFrenchGermanTurkish

Sağlık sektörü ile ilgili kararlar

PS/00250/2021

01/07/2021
Konu: Veri sorumlusunun kişisel verilerin korunması için yeterli önlem almaması

Kararı Paylaşın

Karar Özeti:

Veri Koruma Otoritesi’ne gelen şikayete göre; ilgili kişi, bölgesel sağlık servisi (SES) tarafından istihdam edilen bir hemşirenin, şikayetçinin izni olmadan ve herhangi bir ilişkisi olmaksızın tıbbi geçmişine hukuka aykırı olarak eriştiğini iddia etmiştir. SES, Veri Koruma Otoritesi tarafından talep edilen risk değerlendirmesini veya veri koruma etki değerlendirmesini sağlamadı. İnceleme sonucunda, zorunlu risk analizinin ve önerilen etki değerlendirmesinin SES tarafından yürütüldüğüne dair kanıt bulamadı. Ayrıca AEPD, SES’in işleme güvenliğini garanti altına almak için teknik ve organizasyonel tedbirlerin etkinliğinin bir doğrulama, değerlendirme ve sürekli değerlendirme sürecini uygulamaya koymada başarısız olduğuna işaret etti.

Ceza: Herhangi bir cezai yaptırım uygulanmamıştır.

2020/93

06/02/2020
Konu: Geçmiş sağlık verilerinin düzeltilmesine/silinmesine yönelik şikâyetler.

Kararı Paylaşın

Karar Özeti:

Farklı kişiler tarafından Kurul’a yapılan başvurular ile geçmişte çeşitli sebeplerden kaydedilen sağlık raporlarının özellikle psikiyatrik hastalık tanımlarının yaşamlarında sorun yarattığı sebbeiyle ilgili sağlık kayıtlarının düzeltilmesi ya da silinmesi talep edilmiştir. Kurul tarafından konuya ilişkin olarak ilgili Bakanlık’tan alınan görüşler neticesinde kişilerin geçmişlerinde yer alan psikiyatrik tanıların silinmesi halinde kamu güvenliği ve kamu düzeni bakımından çok ciddi tehditlerin gündeme gelebileceği belirtilerek ilgili kayıtlar bakımından kişisel veri işleme şartlarından ” kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi” şartının ortadan kalkmaması nedeniyle kaydedilen sağlık verilerinin bu amaca hizmet ettiği ve Bakanlık tarafından işleme amacının ortadan kalkmaması nedeniyle KVKK kapsamında yapılacak bir işlem olmadığına karar verilmiştir.

Ceza: İdari para cezası verilmemiştir.

2019/273

18/09/2019
Konu: Ölenin sağlık verisinin yasal mirasçısı tarafından talep edilmesi” hakkında.

Kararı Paylaşın

Karar Özeti:

Kurumun yapmış olduğu inceleme sonucunda, 2018 yılında vefat eden eşinin yasal mirasçısı olarak eşinin İstanbul’da tedavi görmüş olduğu Klinikten tüm medikal ve diğer bilgileri talep ettiğini, ancak kendisine yanıt verilmediği iddiası ile kuruma yapmış olduğu başvuru üzerine, talep edilen kişisel verilerin talep eden gerçek kişiye ilişkin olmaması ve ölmüş kişiye ait olması sebebiyle talebin, KVKK’nın 11’inci maddesi kapsamında bir talep olarak değerlendirilmeyeceği, kanısına varıldığından bu hususta KVKK kapsamında yapılacak bir işlemin olmadığına karar verilmiştir.

Ceza: İdari yaptırım uygulanmamıştır.