EnglishFrenchGermanTurkish

EnglishFrenchGermanTurkish

EnglishFrenchGermanTurkish

EnglishFrenchGermanTurkish

"İşveren" etiketli kararlar

2023/1356

10/08/2023

Konu: Bir işveren tarafından işe iade davasına ilgili kişinin mescitte ibadet etme görüntülerinin ibraz edilmesi, dini inancına ilişkin bir veri işleme husunun mevcut olması ve hukuka aykırı şekilde rızaya zorlanması hakkında Kurul’ca inceleme.

Kararı Paylaşın

Karar Özeti:

“Kurul tarafından incelenen olayda, şikayet konusu olan veri işleme faaliyetinin, açık rıza alınsa dahi Kanun’un genel ilkelerine uygun olmadığı sonucuna varılmıştır. Özellikle, çalışanların mahremiyet beklentilerini zedeleyen bir şekilde veri işleme faaliyetinin gerçekleştirilmesi, açık rıza alınsa bile işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma ilkesine aykırıdır. Ayrıca, söz konusu veri işleme faaliyetinin özel nitelikli kişisel verileri içerdiği ve bu verilerin işlenmesi için gerekli olan koşulların oluşmadığı belirtilmiştir. İlgili kişinin açık rızasını özgür irade ile vermediği, işten çıkarılma korkusu ile geriye dönük olarak kişisel verilerin işlenmesiyle ilgili diğer belgeleri imzalamak zorunda bırakıldığı tespit edilmiştir.
Sonuç olarak, veri sorumlusunun yürüttüğü kişisel veri işleme faaliyetinin Kanun’a aykırılık teşkil ettiği ve bu nedenle idari para cezası uygulanması gerektiği kararlaştırılmıştır. Ayrıca, şikayet konusu veri işleme faaliyetinin derhal durdurulması ve sonucun Kurula bildirilmesi, hukuka aykırı işlenen kişisel verilerin imha edilmesi de talep edilmiştir.”

Ceza: Kanun’un 18’inci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (b) bendi uyarınca veri sorumlusu hakkında 300.000 TL idari para cezası uygulanmıştır.

İlgili GDPR kararlarını görmek ister misin?

2021/1187

25/11/2021

Konu: Veri sorumlusu işveren tarafından eski çalışanı olan ilgili kişinin kurumsal e-posta hesabına aydınlatma yapılmaksızın erişilmesi.

Kararı Paylaşın

Karar Özeti:

Karar’a konu olan olayda, ilgili kişiye ait kişisel veri niteliğinde olan ilgili kişinin nişanlısı ile e-posta üzerinden yapmış olduğu konuşma içeriklerine, şahsi banka hesap dökümlerine ve yaptığı harcama kayıtlarına erişim sağlandığının görüldüğü, veri sorumlusu tarafından, şirket çalışanlarına verilen e-posta adreslerinin sadece iş dolayısıyla kullanılması gerektiğini bildiren herhangi bir açıklama veya bildirim yapılmamış olduğu bu hususa dair denetim kriterlerinin de belirlenmediği, ilgili kişinin özel hayatına ilişkin e-posta içeriklerinin bilinçli bir şekilde kötü niyetli olarak veri sorumlusu tarafından ele geçirildiği, KVKK’nın 11’inci maddesi kapsamında veri sorumlusuna başvuruda bulunulduğu ve ayrıca KVKK’nın 5’inci maddesinin (2) numaralı fıkrası kapsamında işleme şartı haiz olmadan işlenen kişisel verilerinin silindiğini veya yok edildiğini gösterir bilgi ve belgelerin iletilmesinin talep edilmiştir. Kurul tarafından yapılan inceleme sonucunda , ilgili kişiye KVKK ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ hükümleri kapsamında herhangi bir aydınlatma yapılmaması dolayısıyla veri sorumlusu tarafından ilgili kişinin e-postalarının incelenmesinin KVKK’nın 5’inci maddesinde yer verilen herhangi bir işleme şartına dayanmadığı dikkate alındığında, KVKK’nın 12’nci maddesinin (1) numaralı fıkrasına aykırılık teşkil eden uygulaması nedeniyle veri sorumlusu hakkında KVKK’nın 18’inci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (b) bendi uyarınca idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Ceza: 250.000-TL idari para cezası uygulanmıştır.

İlgili GDPR kararlarını görmek ister misin?

2021/925

16/09/2021

Konu: İlgili kişinin sendika üyeliği bilgisinin hukuka aykırı şekilde elde edilmesi ve paylaşılması.

Kararı Paylaşın

Karar Özeti:

Veri sorumlusu tarafından, işyerinde çalışan işçilerin katıldığı toplantıların ve verilen bilgilerin iş yerinde çalışan tüm işçilerin bildiği aleni bilgiler olduğu ve tamamen duyuma dayalı olduğu, bu nedenle bu bilgilere ulaşım yolunun hukuka uygun olduğu, hukuka uygun elde edilen tüm aleni bilgilerin dava dilekçesinde paylaşılmasının kişisel verilerin hukuka aykırı paylaşımı anlamına gelmediği ve verilerin işlendiği iddiaların da geçerli olmadığı, dava dilekçesinin izah edilen süreç çerçevesince hazırlanmış olduğu ve gerçekleştirilen hukuki işlemlerin hiçbir aşamasında hukuka aykırı bir yol izlenmediği belirtilmiştir. Kurul tarafından gerçekleştirilen incelemeler sonucu, iş sözleşmesinin sendikal nedenle feshedildiğini iddia eden bir işçi hakkında veri sorumlusu avukat tarafından işe iade davasında ilgili kişinin kişisel verilerinin paylaşılmasının hukuka aykırılık teşkil etmediği belirtilmiştir. Bu kapsamda, veri sorumlusuna yönelik yapılacak bir işlem bulunmadığına karar verilmiştir.

Ceza: İdari para cezası verilmemiştir.

İlgili GDPR kararlarını görmek ister misin?

Türkçe dilinde GDPR karar özetlerini görmek ister misin?