EnglishFrenchGermanTurkish

EnglishFrenchGermanTurkish

EnglishFrenchGermanTurkish

EnglishFrenchGermanTurkish

KVKK Karar » 2022/491

2022/491

18/05/2022

Konu: Veri sorumlusu bir giyim mağazası için katalog modeli olarak çalışan ilgili kişinin fotoğraflarının, iş ilişkisinin sona ermesinden sonraki süreçte açık rızası olmaksızın veri sorumlusuna ait internet sitesinde yayınlanmaya devam etmesi hakkında

Kararı Paylaşın

Karar Özeti:

Veri sorumlusu bir giyim mağazası tarafından satışa çıkarılan ürünlerin tanıtım ve görsellerinin veri sorumlusuna ait internet sitesinde paylaşıldığı, ilgili kişinin bünyesinde katalog modeli olarak çalıştığı veri sorumlusu ile iş ilişkisinin sona ermesine rağmen fotoğraflarının açık rızası olmaksızın veri sorumlusuna ait internet adreslerinde yayınlanmaya devam edildiği belirtilmiştir. Kurum tarafından yapılan inceleme sonucunda ilgili kişinin iş ilişkisinin sona ermesi nedeniyle fotoğraflarının veri sorumlusu şirketin internet sayfasından kaldırılması talebi ile ilgili olarak veri sorumlusunun, kıyafetlerin stoklarının bitene kadar paylaşıldığı beyanı ve ilgili kişinin fotoğraflarının ilgili kişi ve veri sorumlusu arasındaki sözleşmeye istinaden internet sitesinde yayınlamak suretiyle işlendiği dikkate alındığında veri sorumlusu şirket hakkında kanun kapsamında yapılacak bir işlem bulunmadığına karar verilmiştir.

Ceza: İdari Para Cezası Verilmemiştir.

İlgili kişinin şikâyetinde özetle; veri sorumlusu bir giyim mağazası tarafından satışa çıkarılan ürünlerin tanıtım ve görsellerinin veri sorumlusuna ait internet sayfasında paylaşıldığı, ilgili kişinin bünyesinde katalog modeli olarak çalıştığı veri sorumlusu ile iş ilişkisinin sona ermesine rağmen fotoğraflarının açık rızası olmaksızın veri sorumlusuna ait internet adreslerinde yayınlanmaya devam edildiği, ilgili kişinin fotoğrafların kaldırılması talebiyle veri sorumlusuna başvuruda bulunmasına rağmen fotoğrafların yayınlanmasına devam edildiği belirtilerek gereğinin yapılması talep edilmiştir.

Konuya ilişkin başlatılan inceleme çerçevesinde veri sorumlusunun savunması talep edilmiş olup veri sorumlusunun cevabi yazısında özetle;

 • İlgili kişinin, tarafları ile fotomodellik yapmayı üstlendiği bir eser sözleşmesinin mevcut olduğu, bu sözleşmenin doğası gereği ilgili kişinin fotoğraflarının çekildiği ve tanıtım amacıyla sergilenen ürünler stoklarda bitene kadar bu fotoğrafların sosyal medya hesaplarında paylaşıldığı,
 • İlgili kişinin bu verilerinin paylaşılmasına açık rızasının olduğu, ilgili kişinin fotoğraflarının belirsiz süreli bir sözleşmesi kapsamında çekildiği, ilgili kişinin üzerinde taşıdığı ürünleri iyi görünecek şekilde taşımayı ve fotoğraflanmayı kabul ve taahhüt ettiği, fotoğraflarının kullanılması karşılığında ilgili kişiye ödeme yapıldığı,
 • Açık rızanın, rıza veren kişinin “olumlu irade beyanı”nı içermesi gerektiği ve diğer mevzuattaki düzenlemeler saklı kalmak üzere açık rızanın yazılı şekilde alınmasına gerek olmadığı, ilgili kişinin rızası olmaksızın modellik yaparak fotoğraflarının çekilmesinin mümkün olmadığı,
 • İlgili kişinin bir eser sahibi olması sebebiyle kendisine yapılan ödemeler ile eserin umuma arz edilmesine ve yayımlanmasına yönelik haklarının devredildiği,
 • Yapılan bu işlemin hukuki ilişkiden kaynaklı olarak yapıldığı, fotoğrafların yalnızca ürünlerin tanıtımı amacıyla sınırlı bir zaman diliminde kullanıldığı ve stokların sona ermesi ile fotoğrafların ilgili mecralardan kaldırıldığı,
 • İlgili kişinin Kanun kapsamındaki başvurusunda modellik yaptığı fotoğrafların kaldırılması talebinin bulunmadığı, ihtarname ile fotoğrafların kullanımı için ilgili kişinin tek taraflı olarak belirlediği miktarın ödenmesinin talep edildiği,
 • İlgili kişinin fotoğraflarının hukuki ve ticari ilişki kapsamında açık rızasıyla çekildiği ve paylaşıldığı, ilgili kişi ile yazılı bir fotomodellik sözleşmesinin akdedilmediği ve taraflar arasında sözlü olarak devam eden uzun süreli ticari ilişkinin, karşılıklı güven esasına dayanan bir çalışma modelinin mevcut olduğu

hususları belirtilmiş ve yazıları ekinde Kanun kapsamında kendilerine yapılan başvuruya ve verilen yanıta, ayrıca muhtelif tarihlerde ilgili kişinin hesabına gönderilen paranın transferine ilişkin dekontlara yer verildiği görülmüştür.

Konuya ilişkin yapılan inceleme neticesinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 18/05/2022 tarihli ve 2022/491 sayılı Kararı ile;

 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (Kanun) “Tanımlar” başlıklı 3’üncü maddesinin (1) numaralı fıkrasının (a)  bendinde açık rızanın, “belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza”, (ç) bendinde ilgili kişinin, “kişisel verisi işlenen gerçek kişi”, (d) bendinde kişisel verinin, “kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi”, (e) bendinde kişisel verilerin işlenmesinin, “kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem”, (ı) bendinde veri sorumlusunun, “kişisel verilerin işleme amacını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek ve tüzel kişi”  olarak tanımlandığı,
 • Kanun’un “Kişisel Verilerin İşlenme Şartları” başlıklı 5’inci maddesinin (1) numaralı fıkrasında kişisel verilerin ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemeyeceği, (2) numaralı fıkrasında ise kanunlarda açıkça öngörülmesi; fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması; bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması; veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması; ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması; bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması şartlarından birinin varlığı hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesinin mümkün olduğu hükmünün yer aldığı,
 • Kanun’un “Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi” başlıklı 7’inci maddesinin (1) numaralı fıkrasının “Bu Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel veriler resen veya ilgili kişinin talebi üzerine veri sorumlusu tarafından silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.” hükmünü haiz olduğu,
 • Kanun’un “İlgili Kişinin Hakları” başlıklı 11’inci maddesinde de herkesin, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili; kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme, kişisel verilerinin düzeltilmesi veya silinmesi/yok edilmesi ile ilgili yapılan işlemlerin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunun hüküm altına alındığı,
 • Somut olayda, ilgili kişi ile veri sorumlusu arasında iş ilişkisinden doğan yazılı olmayan bir sözleşmenin bulunduğu ve bu sözleşme kapsamında ilgili kişinin veri sorumlusu nezdinde fotomodellik yaptığı, söz konusu iş ilişkisinin sona ermesi nedeniyle ilgili kişinin veri sorumlusunun internet adresinde yayınlanan fotoğraflarının kaldırılmasını talep ettiği, ilgili kişinin fotomodellik yaptığı kıyafetlerin stoklarının sona ermesinden sonra söz konusu fotoğrafların kaldırıldığının anlaşıldığı,
 • Diğer yandan, ilgili kişinin şikâyet dilekçesinde yer verdiği linklerin incelenmesinden her bir linkin veri sorumlusu şirketin internet sitesinin ana sayfasına yönlendirildiğinin, dolayısıyla söz konusu linklerin açılmadığının görüldüğü,
 • Bu kapsamda, ilgili kişinin fotoğraflarının ilgili kişi ile veri sorumlusu arasındaki sözleşmeye istinaden Kanun’un 5’inci maddesinin (2) numaralı fıkrasının (c) bendinde yer verilen “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” şartı çerçevesinde internet sitesinde yayınlanmak suretiyle işlendiği kanaatine varıldığı

değerlendirmelerinden hareketle;

 • İlgili kişinin iş ilişkisinin sona ermesi nedeniyle fotoğraflarının veri sorumlusu şirketin internet sayfasından kaldırılması talebi ile ilgili olarak veri sorumlusunun, kıyafetlerin stoklarının bitene kadar paylaşıldığı beyanı ve ilgili kişinin fotoğraflarının ilgili kişi ile veri sorumlusu arasındaki sözleşmeye istinaden Kanun’un 5’inci maddesinin (2) numaralı fıkrasının (c) bendi çerçevesinde internet sitesinde yayınlamak suretiyle işlendiği dikkate alındığında veri sorumlusu şirket hakkında Kanun kapsamında yapılacak bir işlem bulunmadığına

karar verilmiştir.

Aynı Sektörde Verilmiş GDPR Kararları

Bu içerik abonelere özeldir

İlgili GPDR Karar Özetlerine Erişmek için Abone Ol!

YORUMLAR

Siz de görüşünüzü belirtin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Türkçe dilinde GDPR karar özetlerini görmek ister misin?