EnglishFrenchGermanTurkish

EnglishFrenchGermanTurkish

EnglishFrenchGermanTurkish

EnglishFrenchGermanTurkish

KVKK Karar » 2021/84

2021/84

03/02/2021

Konu: Veri sorumlusu sabit telefon hizmeti sağlayan işletmeci tarafından ilgili kişilerin iletişim verilerinin hukuka aykırı olarak işlenmesi.

Kararı Paylaşın

Karar Özeti:

Başvuru sahibi Hastane tarafından, kendilerine başvuran hastalarla iletişim kurmak amacıyla kayıt altına alınan telefon numaraları üzerinden hastalara SMS gönderilmesi için sabit telefon hizmeti sağlayan bir işletmeci (1. STH) ile anlaşma yaptıkları, anlaşma kapsamında hastanelerinde tedavi gören hastalara ait telefon numaralarının 1. STH ile paylaşıldığı ve içeriği hastane tarafından belirlenen SMS metinlerinin 1. STH tarafından hastalara gönderildiği, bununla birlikte hastaneden ayrılan bir doktor adına yeni çalışmaya başladığı hastaneye numara taşınabilirlik kodu içeren SMS gönderimi sağlandığı belirtilmiştir. Kurul tarafından yapılan incelmeler neticesinde, 1. STH’nin hastane ile olan sözleşmeleri kapsamında veri işleyen sıfatını haiz olduğu, bu kapsamda KVKK’nın 12. maddesinin 4’üncü fıkrasında belirtilen yükümlülüğüne aykırı davrandığı, Hastanenin hastalarına ait iletişim verilerini işleme amacı dışında kullanmak suretiyle ilgili ihlalin gerçekleştiğine karar verilmiştir. Bununla birlikte, 1. STH’nin veri tabanında yer alan kişilere ticari elektronik ileti alma hususunda onaylarının bulunup bulunmadığına bakmaksızın hizmet verdiği ve bu yönüyle veri sorumlusu niteliğini haiz olduğu ve kişisel verileri amacı dışında kullandığına karar verilmiştir.

Ceza: KVKK’nın 12’nci maddesinin 1’inci fıkrasının a bendi uyarınca gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınmadığı sonucuna varılarak KVKK’nın 18’inci maddesinin 1’inci fıkrasının b bendi uyarınca 125.000,00-TL idari para cezası verilmiştir.

Kuruma intikal eden bir şikâyette; başvuru sahibi Hastanenin, kendilerine başvuran hastalarla iletişim kurmak amacıyla kayıt altına alınan telefon numaraları üzerinden hastalara SMS gönderilmesi için sabit telefon hizmeti sağlayan bir işletmeci (1. STH) ile anlaşma yaptığı, söz konusu anlaşma kapsamında hastanelerinde tedavi gören hastalara ait telefon numaralarının 1. STH ile paylaşıldığı ve içeriği hastaneleri tarafından belirlenen SMS metinlerinin 1. STH tarafından hastalara gönderildiği, bununla birlikte hastaneleri nezdinde kayıtlı bulunan hastalara ait telefon numaralarına, öncesinde hastanelerinde çalışan ancak görevinden ayrılan bir doktora hasta sağlamak adına doktorun ismi ve soyismi başlığı altında geçiş yaptığı yeni hastanenin isim ve iletişim bilgileri ile başka bir STH’ye (2. STH) ait numara taşınabilirliği yönlendirme kodunu içerir SMS’lerin gönderildiği yönünde kendilerine pek çok şikâyet ulaştığından hareketle Hastanelerinde tedavi gören hastalara ait çok sayıda telefon numarasının 1. STH tarafından 2. STH ile işbirliği yapmak suretiyle hukuka aykırı olarak işlendiği iddiaları ile anılan STH’ler hakkında Kanun çerçevesinde gerekli işlemlerin tesis edilmesi talep edilmiştir.

Konuya ilişkin başlatılan inceleme neticesinde veri sorumlusu STH’lerden savunmaları istenilmiş olup, 1. STH’nin cevabi yazısında özetle; söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığı, olayla hiçbir şekilde bilgilerinin ve bağlantılarının olmadığı; 2. STH’nin cevabi yazısında ise özetle kendilerinin başvuruya konu olayda yalnızca SMS trafiğini taşıma konusunda servis sağlayıcı hizmeti sunmakta oldukları, kendilerinin geçmişte olan bu işlemle ilgili yapmış oldukları incelemeler sonrasında şikâyete konu kişisel veri işleme faaliyetinin geçmişte alt bayileri olan ve şu an bayileri olmayan 1. STH üzerinden gerçekleştiği, gönderilen SMS’lerin numaralarının kime ait olduğu, nereden temin edildiği sorumluluğunun hem aboneye ait hem de alt bayilerinin sorumluluğunda olduğundan dolayı bu konuda sorumlu tutulamayacakları ve bu hususun Bayi Sözleşmesinde “Bayi Yükümlülükleri” bölümünde de belirlendiği ifade edilmiştir.

Konuya ilişkin yapılan incelemede, Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 03/02/2021 tarihli ve 2021/84 sayılı Kararı ile,

  • 5/11/2014 tarihli ve 29166 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun “Tanımlar” başlıklı 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde ticari elektronik iletinin; “Telefon, çağrı merkezleri, faks, otomatik arama makineleri, akıllı ses kaydedici sistemler, elektronik posta, kısa mesaj hizmeti gibi vasıtalar kullanılarak elektronik ortamda gerçekleştirilen ve ticari amaçlarla gönderilen veri, ses ve görüntü içerikli iletiler”, (ç) bendinde hizmet sağlayıcının; “Elektronik ticaret faaliyetinde bulunan gerçek ya da tüzel kişi” (d) bendinde aracı hizmet sağlayıcının; “Başkalarına ait iktisadi ve ticari faaliyetlerin yapılmasına elektronik ticaret ortamını sağlayan gerçek ve tüzel kişi,” olarak tanımlanmış olduğu,
  • Mezkur kanunun “Aracı hizmet sağlayıcıların yükümlülükleri” başlıklı 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında; “Aracı hizmet sağlayıcılar, hizmet sundukları elektronik ortamı kullanan gerçek ve tüzel kişiler tarafından sağlanan içerikleri kontrol etmek, bu içerik ve içeriğe konu mal veya hizmetle ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin ya da durumun söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü değildir.” hükmünün yer aldığı, bu doğrultuda 2. STH’nin bir aracı hizmet sağlayıcı olarak değerlendirilmesi halinde, aracı hizmet sağlayıcının, haberleşme altyapısını kullanan hizmet sağlayıcısı tarafından sağlanan içeriği kontrol etmekle, bu içerik ve içeriğe konu mal veya hizmetle ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin ya da durumun söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü kılınmamasından dolayı, somut şikâyet kapsamında, 2. STH yönünden Kanuna aykırılığın bulunmadığı,
  • Öte yandan aralarındaki anlaşma çerçevesinde Hastane ile 1. STH arasında, Hastanenin hastalarına SMS metinlerinin gönderilmesi faaliyeti kapsamında bir veri sorumlusu-veri işleyen ilişkisinin mevcut olduğu, Kanunun “Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler” başlıklı 12 nci maddesinin dördüncü fıkrasında “Veri sorumluları ile veri işleyen kişiler, öğrendikleri kişisel verileri bu Kanun hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklayamaz ve işleme amacı dışında kullanamazlar. Bu yükümlülük görevden ayrılmalarından sonra da devam eder.” hükmünün yer aldığı, 1. STH’nin Kanun hükümlerine aykırı olarak başvuru sahibi Hastanenin hastalarına ait iletişim verilerini işleme amacı dışında kullanmak suretiyle mezkûr Kanun hükmünde öngörülen yükümlülüğe aykırı hareket etmiş olduğu,
  • Hastane müşterilerine ait telefon verilerinin 1. STH tarafından sağlandığı, 1. STH’nin sadece iletim görevini yerine getirmeyip kendi veri tabanını oluşturduğu, veri tabanında yer alan kişilere ticari elektronik ileti alma hususunda onaylarının bulunup bulunmadığına bakmaksızın hizmet verdiği ve bu yönüyle veri sorumlusu niteliğini haiz olduğu,
  • 1. STH’nin Kanunun 5 inci maddesinde hüküm altına alınan işleme şartlarını sağlamaksızın telefon numaralarına reklam içerikli ileti yönlendirmek suretiyle ilgili madde hükmüne aykırı hareket ettiği ve hastane müşterilerinin telefon numaralarını amacı dışında kullanarak Kanunun 12 nci maddesinin dördüncü fıkrasında öngörülen yükümlülüğe aykırı davrandığı kanaatine varıldığı

değerlendirmelerinden hareketle;

Hastane müşterilerinin kişisel verilerinin 1. STH tarafından hukuka aykırı bir biçimde işlendiği ve 1. STH’nin Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi çerçevesinde kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almadığı sonucuna varıldığından Kanunun 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca 1. STH hakkında 125.000 TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Kararı Paylaşın

Aynı Sektörde Verilmiş GDPR Kararları

Bu içerik abonelere özeldir

İlgili GPDR Karar Özetlerine Erişmek için Abone Ol!

YORUMLAR

Siz de görüşünüzü belirtin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Türkçe dilinde GDPR karar özetlerini görmek ister misin?