EnglishFrenchGermanTurkish

EnglishFrenchGermanTurkish

EnglishFrenchGermanTurkish

EnglishFrenchGermanTurkish

KVKK Karar » 2020/744

2020/744

29/09/2020

Konu: Bir bankanın veri ihlal bildirimi hakkında.

Kararı Paylaşın

Karar Özeti:

Kurum’a iletilen veri ihlal bildiriminde veri ihlalinin bankanın veri sızıntısı ekibi tarafından Teftiş Kurulu Başkanlığı’na iletilen bildirime istinaden soruşturma çalışmalarına başlanılarak tespit edildiği, çalışanın veri sorumlusu nezdinde kullandığı e-posta adresine gelen ve ilgili adresten e-postalara ilişkin kayıtların incelenmesi neticesinden çalışanın 346 müşteriye ait bilgileri bir word dokümanına işlediği ve söz konusu dokümanu e-posta ile bir yatırım firmasında çalıştığını ve arkadaşı olduğunu iddia ettiği 3. kişiye gönderdiği, söz konusu müşterilerinin hepsinin bir yatırım şirketine para transferlerinin bulunduğu, ihlalden etkilemem kişisel veri kategorilerinin kimlik, iletişim, müşteri işlem ve finans verileri olduğu, veri paylaşılan müşterilerin ihlale sebebiyet veren çalışanın ilişkili olduğu şubenin müşterileri olmadığı, bu nedenle çalışanın verileri toplaması ve paylaşmasının mesnedinin bulunmadığı belirtilmiştir. Kurul tarafından yapılan inceleme neticesinde ihlalden 346 banka müşterisinin etkilendiği, çalışana verilen “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” eğitiminin yeterli olmadığının anlaşıldığı, banka dışına giden e-postalara ilişkin Veri Sızıntısı Tespit/Önleme Sisteminin mevcut olduğunun belirtilmesine rağmen söz konusu ihlale neden ola e-postanın DLP sistemleri tarafından engelllenmemesi ve ihlale sebep olan çalışanın kişisel verilerin aktarımı gerçekleştirebilmesi sebebiyle veri aktarımının önleme açısından veri sorumlusunun almış olduğu tedbirlerin yetersiz olduğu, banka tarafından alınan teknik ve idari tedbirlerin yetersiz kaldığının göstergesi olduğuna karar verilmiştir.

Ceza: KVKK’nın 12’nci maddesinin 1 numaralı fıkrası çerçevesinde veri güvenliği sağlamaya yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almayan veri sorumlusu hakkında KVKK’nın 18’nci maddesinin 1 numaralı fıkrasının b bendi kapsamında 225.000-00-TL ve 72 saatlik süre içerisinde bildirimde bulunma yükümlülüğüne aykırı hareket edilmesi sebebiyle KVKK’nın 18’nci maddesinin 1 numaralı fıkrasının b bendi uyarınca 50.000,00-TL olmak üzere toplam 275.000,00-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Veri sorumlusunun Kurumumuza intikal eden veri ihlal bildiriminde;

 • Veri ihlalinin, Bankanın Veri Sızıntısı ekibi tarafından Teftiş Kurulu Başkanlığı’na iletilen bildirime istinaden soruşturma çalışmalarına başlanılarak tespit edildiği,
 • Çalışanın veri sorumlusu nezdinde kullandığı e-posta adresine gelen ve ilgili adresten iletilen e-postalara ilişkin kayıtların incelenmesi neticesinde çalışanın 346 müşteriye ait bilgileri bir word dokümanına işlediği ve söz konusu dokümanı e-posta ile bir yatırım firmasında çalıştığını ve arkadaşı olduğunu iddia ettiği 3. kişiye gönderdiği,
 • Söz konusu müşterilerin hepsinin bir yatırım şirketine para transferlerinin bulunduğu,
 • İhlalden etkilenen kişisel veri kategorilerinin kimlik, iletişim, müşteri işlem ve finans verileri olduğu,
 • Verileri paylaşılan müşterilerin ihlale sebebiyet veren çalışanın ilişkili olduğu şubenin müşterileri olmadığı, bu nedenle çalışanın verileri toplaması ve paylaşmasının mesnedinin bulunmadığı

ifadelerine yer verilmiştir.

Veri ihlal bildiriminin Kurumumuzun yetki ve görev alanı çerçevesinde incelenmesi neticesinde; Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 29/09/2020 tarih ve 2020/744 sayılı Kararı ile,

 • İhlalden 346 Banka müşterisinin şube no, hesap no, ad-soyadı,  cep telefonu numarası ve bu müşterilerin Bankadaki hesaplarından bir yatırım firması hesabına gönderdikleri yatırım işlemi tutar bilgilerinin etkilendiği,
 • İhlal ile ilgili olan personelin veri ihlalinin gerçekleşmesinden 1 seneyi aşkın süre önce 09.10.2018 tarihinde “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” eğitimini tamamlamış olmasına rağmen, bahse konu eğitimden sonra bizzat ihlali gerçekleştirmiş olmasının verilen eğitimin yeterli ve etkin olmadığı hususunda şüphe oluşturduğu,
 • Banka dışına giden e-postalara ilişkin Veri Sızıntısı Tespit/Önleme Sisteminin mevcut olduğunun belirtilmesine rağmen söz konusu ihlale neden olan e-postanın DLP sistemleri tarafından engellenmemesi ve ihlale sebep olan çalışanın kişisel verilerin aktarımı gerçekleştirilebildiği dikkate alındığında, Kişisel Veri Güvenliği Rehberi (Teknik ve İdari Tedbirler)’nde “Mevcut Risk ve Tehditlerin Belirlenmesi” başlığı altında yer alan “Kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması için öncelikle veri sorumlusu tarafından işlenen tüm kişisel verilerin neler olduğunun, bu verilerin korunmasına ilişkin ortaya çıkabilecek risklerin gerçekleşme olasılığının ve gerçekleşmesi durumunda yol açacağı kayıpların doğru bir şekilde belirlenerek buna uygun tedbirlerin alınması gerekmektedir. Bu riskler belirlenirken; – Kişisel verilerin özel nitelikli kişisel veri olup olmadığı, – Mahiyeti gereği hangi derecede gizlilik seviyesi gerektirdiği, – Güvenlik ihlali halinde ilgili kişi bakımından ortaya çıkabilecek zararın niteliği ve niceliği dikkate alınmalıdır. Bu risklerin tanımlanması ve önceliğinin belirlenmesinden sonra; söz konusu risklerin azaltılması ya da ortadan kaldırılmasına yönelik kontrol ve çözüm alternatifleri; maliyet, uygulanabilirlik ve yararlılık ilkeleri doğrultusunda değerlendirilmeli, gerekli teknik ve idari tedbirler planlanarak uygulamaya konulmalıdır.”, ifadeleri uyarınca yetkisiz olarak kişisel veri aktarımı önleme açısından veri sorumlusunun almış olduğu tedbirlerin yetersiz kaldığı,
 • Banka tarafından alınan idari ve teknik tedbirlere rağmen Banka personelinin 346 müşteriye ait kişisel verileri, işlenme amacı dışında üçüncü taraflara iletebildiği ve bu durumun, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 31/05/2018 tarih ve 2018/63 sayılı ilke kararında “…Bir veri sorumlusu nezdinde bulundukları pozisyon veya görev itibariyle kişisel verilere erişme yetkisi olanlar tarafından, yetkileri aşmak ve/veya yetkilerini kötüye kullanmak suretiyle, kişisel amaçlara veya nedenlere bağlı olarak işleme amacı dışında söz konusu kişisel verilerin işlenmesi ve/veya bu verilerin üçüncü kişilerle paylaşılması 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (Kanun) 12 nci maddesinin (1) numaralı fıkrasına aykırılık teşkil edeceğinden, bu kapsamdaki eylemlerin önlenmesi amacıyla veri sorumlularınca uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirin alınması gerektiği…” ifadelerine aykırı olarak veri güvenliğini sağlamaya yönelik veri sorumlusunun almış olduğu teknik ve idari tedbirlerin yetersiz kaldığının göstergesi olduğu

dikkate alındığında, Kanunun 12 nci maddesinin (1) numaralı fıkrası çerçevesinde veri güvenliğini sağlamaya yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almayan veri sorumlusu hakkında kabahatin haksızlık içeriği, veri sorumlusunun kusuru ve ekonomik durumu da göz önünde bulundurularak Kanunun 18 inci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (b) bendi kapsamında 225.000 TL,

 • İlgili kişilere gerekli bildirimlerin yapıldığı ve söz konusu bildirim örneklerinin tarafımıza gönderildiği,
 • Ancak, ihlalin 31.10.2019 tarihinde gerçekleştiği ve  Bankanın Teknoloji Veri Sızıntısı ekibi tarafından 04.11.2019 tarihinde Teftiş Kurulu Başkanlığı’na iletildiği, veri sorumlusunun Kurumumuza bildirimi 06.12.2019 tarihinde gerçekleştirdiği dikkate alındığında Kurul’un 24.01.2019 tarih ve 2019/10 sayılı Kararı ile belirlenen veri ihlalinin öğrenilmesinden itibaren başlayan 72 saatlik süre içerisinde bildirim koşulunun sağlanmadığı

dikkate alındığında, Kanunun 12 nci maddesinin (5) numaralı fıkrasında yer verilen “en kısa sürede” (24.01.2019 tarih ve 2019/10 sayılı Kurul kararında belirtilen 72 saatlik süre içerisinde) bildirimde bulunma yükümlülüğüne aykırı hareket etmesi nedeniyle veri sorumlusu hakkında Kanunun 18 nci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (b) bendi uyarınca 50.000 TL olmak üzere toplam 275.000 TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Aynı Sektörde Verilmiş GDPR Kararları

Bu içerik abonelere özeldir

İlgili GPDR Karar Özetlerine Erişmek için Abone Ol!

YORUMLAR

Siz de görüşünüzü belirtin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Türkçe dilinde GDPR karar özetlerini görmek ister misin?